ESOP

3 nøkkelråd om eierstruktur for din startup

Som en daglig leder (CEO) som drømmer om å se din startup lykkes, vet du at det hele starter med en solid grunnmur. Og det er eierstrukturen som er en av de viktigste byggesteinene i denne grunnmuren. Men hva bør du fokusere på? Ta en kikk på våre 3 utvalgte nøkkelpunkter som kan veilede deg og din startup mot veien til suksess.


Hvilken type kapital – ha en tålmodig kapital 📑

I oppstartsfasen er tålmodighet en dyd. Lån fra banken er utålmodige i sin natur med renter og nedbetalingskrav som puster deg i nakken. Dette kan ofte være feil type kapital for selskapet før det begynner å tjene penger. I tillegg er det ofte en utfordring å få banklån i de tidlige stadiene.

Eksterne investorer, i de tidlige stadiene, kan ha høye forventninger og være utålmodige. I den grad en får med eksterne investorer bør disse være kjent med risikoen, være tålmodige og ha et langsiktig perspektiv. Etablerer bidrar ofte med den første kapital selv, og kan måtte låne privat for å få til dette. Offentlige støtteordninger, som Innovasjon Norge, næringsavdelingen i din kommune eller Forskningsrådet (f.eks. SkatteFUNN ordningen), kan også være til hjelp. Husk at noen krever matching kapital fra investorer. Ta derfor dette med i betraktningen når du lager en kapital strategi.  

Del opp utviklingen i milepæler og sikre tilstrekkelig kapital til neste fase

Vær forberedt på at ting kan ta lengre tid enn forventet. Dersom du lover å oppnå noe med den kapitalen du ber om, så er det dumt å spørre om mer penger etterpå fordi du ikke hadde nok penger til å nå målet. Ikke undervurder kapitalbehovet.

Når du henter kapital fra investorer, vil det ofte innebære en kapitalforhøyelse som igjen betyr at alle aksjonærer blir utvannet. Du ønsker å minimere denne utvanningen så mye som praktisk mulig. Det kan være lurt å dele opp kapitalbehov i flere omganger basert på milepæler som er med på å øke verdien på selskapet. Balanser dette med behov for arbeidsro til å utvikle selskapet og ha tilstrekkelig kapital til neste fase.  

Uansett bør all kapital i en startup være tålmodig og unngå kortsiktige eksterne forpliktelser.

Hvilken type eiere 💼

God eierstruktur fra starten av kan forhindre at du kompliserer ting i neste fase. Prising av selskapet er også viktig, både i forhold til utvanning av eksisterende eiere og hvorvidt nye eiere vil kjøpe aksjer.  

Motiverte nøkkelpersoner på eiersiden

Nøkkelpersoner på eiersiden er gull verdt. De er villig til å jobbe ekstra, selv uten stor markedsbasert lønn. Så sørg for at eierstrukturen gir nøkkelpersonene de riktige insentivene og motivasjonen for å bidra til selskapets suksess. Ulike avtaler om aksjeinsentiver kan være aktuelle for ulike faser selskapet er i.

Eierskap blant nøkkelpersoner sikrer langvarig engasjement som igjen sikrer kontinuitet for selskapet. Mange investorer ønsker at nøkkelansatte har aksjeincentiver i en eller annen form.

Unngå passive eiere

Unngå passive eiere i de tidlige fasene. Dersom en tidligere aktiv eier er blitt passiv (såkalt "dead equity"), kan det demotivere andre som jobber ekstra for å skape verdier. I en slik situasjon kan den passive eieren bli en «gratispassasjer». En "broken cap table" med passive eiere kan skape utfordringer hvis man er avhengig av at eiere bidrar med verdiskapning i en utviklingsfase.

Tenk gjennom når og hvem du tar med av eksterne eiere

Vurderer du eksterne eiere (investorer)? Da bør du være varsom med å inngå komplekse avtaler som kan skape problemer for deg senere. Å bygge tillit tar tid, så sikre at investorer er tålmodige og realistiske i sine forventinger. Engleinvestorer, også kjent som business angels, kan være et godt førstevalg. De bringer med seg kunnskap og kompetanse, og baserer ofte investeringene sine på en tidlig fase. Hvem du får med av eksterne eiere kan ha stor betydning, så sjekk referanser før du inviterer dem med på eiersiden. Dette kan sikre at de er de rette eierne for din fremtidige reise, med bidrag av kapital, kompetanse, og/eller nettverk etter bedriftens behov.

Vurder om du foretrekker finansielle eller industrielle eiere. Noen åpner muligheter for produktutvikling eller distribusjon. Samtidig kan en industriell eier, i en tidlig fase, begrense strategiske veivalg. Økt antall eiere krever mer administrasjon; derfor er effektive systemer for eierhåndtering ekstra viktig.

Skal du hente kapital i flere omganger, kan det være lurt å introdusere noen med økonomisk løfteevne tidlig. Alternativt, involver investorer med nettverk som kan støtte videre i påfølgende faser.

New call-to-action

Hvilke avtaler – forstå avtalene du inngår og ha forutsigbarhet 🎯

Aksjonæravtaler

Aksjonæravtaler er nøkkelen til forutsigbarhet, spesielt i selskap som ikke har veldig mange aksjonærer. Disse avtalene mellom aksjonærene i et selskap er et supplement til vedtektene og eventuelle andre aksjerettigheter mellom ulike parter. Aksjonæravtalen kan være forebyggende for vanskelige konflikter som kan oppstå.  

Du bør alltid etterstrebe å få alle aksjonærer til å tilslutte seg aksjonæravtalen. Dette oppnås ved å godkjenne den ved opprettelse eller gjennom en "Deed of Adherence", når de kjøper aksjer senere.

Avtaler med ansatte – aksjer med restriksjoner eller opsjoner?

Vurder nøye verdsettelse, risiko, kostnader og skatt for å bestemme den mest gunstige typen aksjeinsentivavtale på ulike tidspunkter. Målene dine og handlingsrommet innenfor lovens rammer er viktige faktorer. «Restricted Stock Awards» kan være mer egnet i starten, mens opsjoner kan være mer gunstige i senere faser.

Tenk på hva som skjer hvis en av nøkkelpersonene (aksjonærene) slutter. Aksjonæravtaler eller en "Restricted Stock Award" (RSA) være avgjørende for å sikre at eierskapet forblir i riktige hender. https://www.unlisted.ai/blogg/hva-er-restricted-stock-awards-rsa  

Emisjon ved tradisjonell aksjeutstedelse eller andre finansielle instrumenter?

Vær varsom med å inngå avtaler du ikke fullt forstår. I tradisjonelle emisjoner kan en bli fristet til å akseptere avtalevilkår, «term sheet», fra en profesjonell investor. Det er fristende å motta penger, men sørg for at avtalevilkår samsvarer med ønskene dine. Dersom du ikke velger vanlig emisjon, kan finansiering via konvertible instrumenter være aktuelt. Disse kan ha ulike mekanismer tilknyttet fremtidig eierstruktur. Sett deg grundig inn i hvilke betingelser som er knyttet til dette, og hva som kan være fremtidige konsekvenser før du inngår en avtale.  

Verdsettelse av oppstartsselskap er utfordrende, og noen velger å utsette denne ved å inngå såkalte «SLIP-avtale» (Startup Lead Investment Paper) med investorer. Dette gir mulighet for å sikre kapitaltilgang, med minst mulig administrasjon, samt å utsette prisingen som ofte er vanskelig på tidlig stadium.  

Takeaway

Oppstartseventyret krever grundige vurderinger og strategisk tenkning om eierstruktur. Fra tålmodig kapital, velge rett folk til rett tid, og gode avtaler, spiller eierstruktur en avgjørende rolle. Vurderer du disse punktene og reflektere over hvordan de vil påvirke din oppstart, kan du unngå unødvendige komplikasjoner senere. En gjennomtenkt eierstruktur kan være nøkkelen til din startups suksess, så dette er en avgjørelse vel verdt å merke seg.  

 

Neste post
Neste post