ESOP

Hva er aksjeopsjoner?

I dette blogginnlegget finner du alt du trenger å vite om aksjeopsjoner:

 • Hva er opsjoner
 • Aksjeopsjonsordning for startups
 • Skattemessige hensyn
 • Fordeler ved opsjoner
 • Ulemper ved opsjoner
 • Administrering av opsjoner

Aksjeopsjoner er en av de vanligste aksjelønnsordningene for å insentivere ansatte.

En aksjeopsjon er en rett (og ingen plikt) til å kjøpe et bestemt antall aksjer i selskapet i fremtiden til en forhåndsbestemt pris.

Aksjeopsjoner brukes ofte i selskaper som et alternativ til aksjer med restriksjoner, ofte kalt Restricted Stock Awards (RSA). Spesielt hvis verdsettelsen av selskapet er på et nivå hvor aksjer ikke kan kjøpes til en gunstig lav pris. For eksempel etter at et selskap har hentet kapital i en priset emisjon til høy kurs.

Hvordan fungerer aksjeopsjoner? 🧐

Når en ansatt er tildelt en aksjeopsjon, må den ansatte bestemme om han vil akseptere eller avslå aksjeopsjonstildelingen.

Tilskuddet gis vanligvis gratis til ansatte eller styremedlem. Dette gir da den ansatte rett til å kjøpe et bestemt antall aksjer til en forhåndsbestemt pris på et tidspunkt i fremtiden. Denne perioden kalles opptjeningsperioden.

Det er to hovedtyper av opptjening; tidsbasert opptjening eller ytelse / betinget opptjening. Den vanligste typen opptjening i selskaper i tidlig fase er tidsbasert opptjening.

Det er også normalt at aksjeopsjonene opptjenes gradvis i løpet av opptjeningsperioden. Etterhvert som aksjeopsjonene er opptjent, kan den ansatte velge om de vil utøve de opptjente aksjeopsjonene (konvertere opsjonen til aksjer) og betale utøvelseskursen, også ofte kalt innløsningskurs.

Dersom den ansatte skulle forlate selskapet før full opptjeningsperiode, mister den ansatte de uopptjente opsjonene. Det er også normalt at avtalen inneholder en klausul som sier noen om hvor lang tid den ansatte har på seg til å bestemme seg for om han/hun ønsker å utøve de opptjente aksjeopsjonene. Denne perioden kan også variere basert på årsaken til oppsigelsen.

La oss illustrere dette med et eksempel: Dersom en ansatt tildeles aksjeopsjoner med en opptjeningstid på 4 år, med ett års første terskel og videre med en gradvis opptjening hvert kvartal, må den ansatte jobbe 4 år for å oppnå rett til å utøve alle aksjeopsjonene (omgjøre dem til aksjer). Etter ett år har han/hun opptjent rett til å utøve 1/4 av de tildelte opsjonene.‍

The graph of a release schedule

Hvis den ansatte fortsetter å jobbe i selskapet, kan han/hun vente med å utøve opsjonene til utløpsdatoen. Utløpsdatoen varierer, men er ofte satt til flere år etter startdato.

Aksjeopsjoner anses som risikofrie da den ansatte ikke trenger å investere kapital på forhånd. Hvis aksjekursen er lavere enn utøvelseskursen  på utøvelsestidspunktet, er det ikke fornuftig å utøve og dermed realisere "tapet".

Vi vil dekke typiske vilkår og betingelser for aksjeopsjoner mer detaljert i et annet blogginnlegg

Aksjeopsjoner for startups (som kvalifiserer til visse krav)🚀

Myndighetene forstår kraften i å stimulere ansatte og viktigheten av økonomien for å fremme innovasjon og entreprenørskap.

I Norge har vi derfor en egen opsjonsordning for startups som kvalifiserer for kravene til ordningen. Dette er svært skatteeffektivt både for opsjonsmottakeren og selskapet. Vi vil dekke alle detaljer i et eget blogginnlegg

Du kan også sjekke om din bedrift kvalifiserer for ordningen med dette spørreskjemaet.

Skattemessige hensyn 💵

 • Det er ingen skatt på tildelingstidspunktet for opsjonene. Skatt blir først gjeldende når aksjeopsjonen utøves.
 • Gevinster fra aksjeopsjoner beskattes etter grunnprinsippet for fordeler i ansettelsesforhold og dermed som inntektsskatt. (Dette med mindre aksjeopsjonen kvalifiserer for ordningen for startups)
 • Fordelen som skal beskattes beregnes da etter følgende regel:  Den reelle markedsprisen på utøvelsestidspunktet, minus kostnaden (total utøvelsespris) den ansatte betalte for aksjene.
 • Eventuell tilleggsgevinst på aksjene etter utøvelsestidspunktet regnes som kapitalinntekt og skattes etter gjeldende regler.
 • Kun for selskaper: Mottatt aksjeopsjonsgevinst anses som en fordel og er derfor underlagt arbeidsgiveravgift‍

Fordeler med aksjeopsjoner 👍

 • Ingen kostnad: Aksjeopsjoner tildeles normalt uten kostnad.
 • Ingen innledende risiko: opsjonsmottakeren trenger ikke å betale noe på tildelingsdatoen og bærer derfor ingen innledende risiko for tap. Etter utøvelse er aksjonæren utsatt for nedsiderisiko.
 • For selskaper: Færre faktiske aksjonærer å rapportere til og samle stemmer fra mv.‍

Ulemper med aksjeopsjoner 👎

 • Aksjonær: Opsjonsinnehaverne blir ikke faktisk medeiere før de utøver opsjonene
 • Aksjeopsjonene har ingen stemmerett
 • Aksjeopsjonene er ikke kvalifisert for å motta utbytte
 • Skatt: Gevinster ved utøvelse av aksjeopsjonene beskattes som inntektsskatt som ofter har høyere skattesats enn skatt på kapitalinntekt.
 • Bedriften er pålagt å betale arbeidsgiveravgift der det er aktuelt for beregnet ansattefordel.
 • Likviditetskvis: Ved utøvelse av aksjeopsjoner må mottaker betale inntektsskatt (med mindre de kvalifiserer til ordningen for startups). Hvis aksjene ikke er likvide (lett salgbare) på opptjeningstidspunktet, kan mottakeren få et høyt skattekrav som han/hun muligens ikke har midler til å betale for. Dette er typisk en utfordring i private bedrifter.‍

Administrasjon 📑

Vær oppmerksom på at det er mer administrasjon knyttet til aksjeopsjonsplaner sammenlignet med for eksempel en RSA-plan. Dette er knyttet til utøving, betaling og relatert papirarbeid. Det finnes måter å minimere denne administrasjonsbyrden på. Ved å bruke beste praksis kombinert med en skreddersydd programvare, kan bedrifter spare mye tid her. Snakk med en ekspert i Unlisted hvis du vil lære hvordan.

Var dette nyttig og vil du ha mer?

Vi håper du syntes dette var nyttig🦸 Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om dette. Send tilbakemelding eller spørsmål til oss på hello@unlisted.ai

Hvis du ønsker å lære hvordan vi kan hjelpe deg med å implementere og administrere opsjonsorndninger eller andre aksjelønnsordninger i bedriften din, book gjerne en uforpliktende samtale med oss

New call-to-action

Neste post
Neste post