ESOP

7 ting å tenke på ved innføring av aksje- og opsjonsprogram

Når du ser for deg veksten av ditt selskap, tenker du da at aksje- og opsjonsprogrammer kan være kraftfulle verktøy for å drive ønsket fremgang? Hvilke mål håper du i så fall å oppnå ved å innføre slike incentiver for teamet ditt? De fleste startups og scaleups innfører i dag en form for aksje- eller opsjonsprogram for ansatte. Det er allikevel en del hensyn å ta når du skal vurdere den beste ordningen for din bedrift.

I denne artikkelen vil vi se på de 7 essensielle elementene du trenger for å skape et robust, levedyktig og passende aksje- eller opsjonsprogram for din bedrift.

Du vil få innsikt og verktøy som kan hjelpe deg å ta informerte valg, med sikte på å realisere din visjon for bedriftens fremtid. Aksje- og opsjonsprogrammer kan faktisk fungere som en katalysator for engasjement og lojalitet, men å lande på en optimal struktur krever omtanke.

Her er syv nøkkelpunkter du bør vurdere.

 

1.     Definermålet med programmet

Før du tar steget inn i aksje-eller opsjonsprogrammer, må du ha en klar forståelse av hva du ønsker å oppnå.Er målet å tiltrekke seg topp talent, øke motivasjonen til de ansatte, beholde nøkkelpersoner, spare kostnader, eller gjerne en kombinasjon? Balansen mellom disse målene og virkningen de har på eksisterende aksjonærer og andre interessenter er avgjørende.

 

2.     Samspill med eksisterende strukturer

Et aksjeprogram må fungere i harmoni med din nåværende forretningsplan, eierstruktur, vedtekter, aksjonæravtale og eventuelle eksisterende incentivavtaler. Vurder det eksisterende handlingsrommet: Har styret eller generalforsamlingen allerede godkjent et aksjekompensasjonsprogram skal på plass? Er det forventninger eller løfter gitt som må oppfylles eller tas hensyn til? Hva motiverer de ulike ansatte? Er det mange som skal være med eller få?Er det få ansatte som skal være med i ditt aksje- eller opsjonsprogram er det desto viktigere å ha en forventningsavklaring, slik at du treffer på deres forventinger eller hva som motiverer dem.

Noe annet som har stor betydning på valg av struktur er verdsettelsen og risikoprofilen på selskapet. Det kan bety mye for barrieren for ansatte til å være med på ulike strukturer, både når det kommer til kostnad og risiko. Men dette kan ha stor påvirkning på skattekonsekvenser både til selskapet og den ansatte.

 

3.     Velg riktig aksjeprogram for din bedrift

Det er flere aksjeprogrammer å velge mellom, og hvert har sine egenskaper. Du må vurdere hva som passer best for din bedrifts fase, behov og mål. Skal du ha bundne aksjer, en kombinasjon av aksjer og opsjoner, kvalifiserer du til opsjoner for Startups eller kanskje du bør vurdere Kruse Smith modellen?

Går du for opsjoner er det flere betingelser du må ta stilling til:

·       Utøvelsespris

·       Start dato og utløpsdato

·       Opptjenings program (tid,milepæler)

·       Skal det være akselerert opptjening

·       Hva skjer dersom noen slutter?

Her har du en del handlingsfrihet selv, men skal du kvalifisere til opsjoner for Startups (som er skattegunstig for bedriften og ansatte) er det flere kriterier som må oppfylles. Det er avgjørende å gjøre grundig arbeid i denne prosessen.

Det handler om å finne den rette balansen mellom praktisk gjennomførbarhet, risiko, og kostnad og skatteoptimalisering for både bedriften og de ansatte. Ulike strukturer har ulike skattekonsekvenser for bedriften og de ansatte.

 

4.     Planlegging og Implementering

Når du har bestemt hvilket program som passer, må du utarbeide en plan for hvem som skal inkluderes, hvor mye de skal motta og andre fremtidige hensyn som nye ansettelser eller kapitalinnhenting. Det er også viktig å etablere klare retningslinjer for hva som skjer med aksjer eller opsjoner hvis en ansatt forlater selskapet. Du bør sørge for at du ikke ender opp i en situasjon der du har mange passive eiere, samtidig må det balanseres med det som er rettferdige betingelser for mottakerne. Her må du vurdere og veie opp fordeler og ulemper nøye.

5.     Forståelse hos mottakerne

Aksjeprogrammer kan være komplekse, og det er avgjørende at mottakerne forstår hva de får, inkludert potensielle kostnader, risikoer og oppsider. De fleste sliter med å forstå dette. Det som man ikke forstår, har heller ingen god motivasjonseffekt.

Dette kan du gjøre noe ved med å gjøre informasjonen tilgjengelig og forståelig, ikke bare ved avtaletidspunktet, men også når selskapet utvikler seg.  Du kan benytte deg av en digital portal som viser denne informasjonen, og som dine ansatte kan følge «live». De får god oversikt over utviklingen på det de eier, ser effekten av opptjeningsplanen i praksis, og viktige datoer de må forholde seg til. Dette gjør det forståelig og ansatte kan se at arbeidet deres er med på å skape verdier, som igjen kan bidra til økt motivasjon.

 

6.     Administrasjon og rapportering

 Aksje- og opsjonsprogrammer krever nøye administrasjon og overholdelse av rapporteringskrav. Du må rapportere på ulike tidspunkt for de forskjellige strukturene, og med ulik data. Som bedriftsleder er det ditt ansvar å sikre dette, og det søkes ofte hjelp fra en regnskapsfører.  Da må du sørge for å ha løpende dialog med dem, og passe på at de har riktig data tilgjengelig, både dokumentasjon, beløper, datoer og eventuelle andre betingelser. Med en dedikert portal kan alle nødvendige data være lett tilgjengelig (og riktig)  for både deg og din regnskapsfører. Regnskapsføreren kan da også hente dette selv, uten å måtte involvere deg til å begynne å lete frem denne informasjonen fra ulike foldere i ditt alternative personlige arkiv.

 

7.     Bruk teknologi til din fordel

 I dagens digitale æra er det viktig å bruke teknologi for å forenkle administrasjonen av aksje- og opsjonsprogrammer. En plattform som Unlisted sin portal kan i første omgang hjelpe deg med å utstede opsjoner direkte fra portalen uten behov for juridisk bistand, med maler som er utformet iht beste praksis som sikrer en god struktur. Deretter er det enkelt å holde oversikt og forvalte eierstrukturene på en effektiv og transparent måte som gjør administrasjonsarbeidet mindre tidkrevende og mye enklere. En dedikert ansatt portal sikrer at du får det meste ut av motivasjonseffekten slike incentivordninger gir.

 

Konklusjon

 Å sette opp et aksje- eller opsjonsprogram er ikke bare noe du bør se på som en finansiell beslutning, men heller en strategisk verktøy som kan ha betydelig innvirkning på din bedrifts fremtid.

Ved å vurdere disse elementene nøye, kan du sikre at ditt program ikke bare er rettferdig og gjennomtenkt, men også optimalisert for å understøtte din bedrifts vekst og visjon.

Dersom du ønsker ytterligere avklaring og rådgivning innenfor aksje- ogopsjonsprogrammer, kan Unlisted´s rådgivere bistå deg i prosessen.

Neste post
Neste post