ESOP

Rapportering av aksjer og opsjoner

Rapportering til Altinn

I januar må det gjøres rapportering til myndigheter. Aksjonærregister må rapporteres og opsjoner som er tildelt eller innløst under ordningen for oppstartsbedrifter må rapporteres. Andre opsjoner eller kjøp av aksjer med rabatt rapporteres den måned innløsning skjer. Alle må rapportere aksjonærregisteroppgaven, men rapportering av opsjoner gjøres kun av selskap som har benyttet ordninger rundt dette eller har hatt innløsning av opsjoner fra ansatte.

Opsjoner under ordningen for oppstartsselskap skal rapporteres både ved tildeling (når den ansatte får tilgang til opsjonen) og ved innløsing (når den ansatte utøver opsjonen ved å kjøpe aksjer). Under følger en liten oversikt:

Aksjonærregister:

Opsjoner tildelt under ordningen for oppstartsselskap:

Opsjoner innløst under ordningen for oppstartsselskap:

 • Alle opsjoner som er innløst av ansatte i 2023 under ordningen «opsjoner for oppstartsselskap» skal rapporteres inn på eget skjema til skattemyndigheter. Disse opsjonene skal tidligere være innrapportert som tildelt (jamfør punkt over). Dersom opsjonen tidligere er rapportert inn som tildelt under opsjonsordning for oppstartsselskap, vil selskap unngå arbeidsgiveravgift på fordelen og den ansatte vil unngå lønnsbeskatning på fordelen. Det forutsettes at alle kriterier for opsjonsordningen er innfridd, bl.a. minimum 3 år for mulig innløsning. Det betyr at opsjonen ble tildelt senest i 2020 og at alle de andre vilkårene er oppfylt.
 •  Frist: 1.februar 2024.
 • Rettledning for rapportering av opsjoner i oppstartsselskap - Skatteetaten

Ansattes innløsning av andre opsjoner eller kjøp av aksjer med rabatt på annet vis:

 • Dersom den ansatte har hatt en rabatt ved kjøp av aksjer i selskapet, så anses dette som en fordel som beskattes. Fordelen ved innløsning av ordinære opsjoner rapporteres da som naturalytelse, altså en form for lønn. (Dette gjelder ikke opsjonsordning for oppstartsselskap).
 • Frist: den måned innløsning skjer.
 • Opsjoner – naturalytelser - Skatteetaten

Hva skal rapporteres ved bruk av «opsjoner for oppstartsselskap»?


Det skal rapporteres informasjon om selskapet, den ansatte og opsjonen:

 • Organisasjonsnummer og selskapsnavn til arbeidsgiverselskapet
 • Fødselsnummer og navn til den ansatte
 • Dato for tildeling, antall opsjoner, innløsningskurs og markedsverdi.
 • Har den ansatte fått tildelt opsjoner på flere ulike tidspunkt i løpet av året skal dato for hver tildeling oppgis særskilt. Det skal oppgis avtalt innløsningskurs i sum på de underliggende aksjene på tildelingstidspunktet, og markedsverdien i sum på de underliggende aksjene på tildelingstidspunktet.
 • Ved innløsning av opsjoner oppgis i stor grad de samme opplysninger som ved tildeling, men også ha med dato for innløsing.

Skjema for rapportering finnes i Altinn, og kan gjøres av person som har nødvendig Altinn-rolle for selskapet. Dette vil ofte være regnskapsfører.

Dersom selskapet benytter Unlisted sin portal for håndtering av opsjoner, så er det mulig å gi tilgang til regnskapsfører som da enkelt kan hente ut all nødvendig informasjon.

Hvorfor skal du rapportere opsjoner og hva brukes informasjonen til?


Opsjonsordning for oppstartsselskap

 • Gi myndighetene informasjon om hvor mange bedrifter som benytter seg av den gunstige opsjonsordningen, og i hvilket omfang.
 • Opplysningene benyttes også til kontroll av vilkårene i ordningen.
 • Myndighetene får bedre grunnlag for å anslå virkningene av gjeldende ordning og av mulige forbedringer og utvidelser. Samtidig er forslaget viktig for at Skatteetaten skal kunne overholde pliktene som støttegiver etter statsstøtteregelverket.

Opplysninger om naturalytelser ved kjøp av aksjer til rabatt (f.eks. innløsning av «vanlige» opsjoner):

 • NAV bruker opplysninger om lønn og andre ytelser til å beregne dagpenger og kontrollere ytelser som sykepenger, foreldrepenger, uføretrygd og bidragsforskudd.
 • Skatteetaten bruker opplysninger om fordel ved innløsing av opsjoner til å forhåndsutfylle skattemeldingen og til kontroll.

Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker opplysningene til statistikkformål.

Neste post
Neste post