ESOP

Effektiv administrasjon av aksjeeiere: Oppfyll aksjelovens krav

Med Unlisted sin aksjeeierbok kan du enkelt invitere selskapets aksjonærer og oppfylle aksjelovens krav.

Alle aksjeselskaper er pålagt å føre en aksjeeierbok. Dette er essensielt for å holde oversikt over aksjeeierskapet i selskapet.

Kapittel 4 i aksjeloven fastsetter regler for innbetaling av aksjekapital, tildeling og administrasjon av aksjer. Disse reglene sikrer at selskapets aksjekapital er reell og gir aksjonærene klar oversikt over eierskapet.

Det er avgjørende for selskapet å overholde disse kravene for å sikre en rettferdig behandling av alle aksjonærer og riktig utøvelse av deres rettigheter.

Hva skal aksjeeierboken inneholde?

  • Navn og adresse til hver aksjonær
  • Antall aksjer hver aksjonær eier
  • Organisasjonsnummer eller fødselsdato til aksjonæren
  • Digital adresse (ikke offentlig tilgjengelig)
  • Nummerering av aksjene
  • Eventuelle aksjeklasser
  • Registrering av eventuelt pantsatte aksjer (f.eks. ved “Kruse Smith avtaler”)
  • Andre relevante restriksjoner på aksjene kan være aktuelt å markere (f.eks. ved RSA)

Når skal eierskapet innføres i aksjeeierboken og når skal eier få melding om dette?

Når en ny eier melder og bekrefter sitt kjøp av en aksje, skal selskapet uten opphold registrere den nye eieren i aksjeeierboken og angi dato for registreringen. Husk at eventuell forkjøpsrett og fortrinnsrett må håndteres riktig.

Ved kapitalforhøyelse skal styret sørge for at de nye aksjene innføres i aksjeeierboken fra det tidspunktet aksjene gir rettigheter i selskapet, vanligvis når kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

Når en aksjeeier er registrert i aksjeeierboken, skal selskapet informere aksjeeieren om dette. Meldingen skal være datert og inneholde informasjon om aksjeeieren og aksjeinnehavet. Ved endringer skal aksjeeieren også informeres.

Ved å bruke Unlisted sin aksjeeierbok, kan du invitere aksjonærene til å få innsyn i alle sine transaksjoner, forutsatt at alle historiske transaksjoner er registrert. Kom i gang i dag!

Husk at informasjon om tidligere aksjeeiere må oppbevares i minst ti år.

Lykke til med din aksjeeierbok!

Neste post
Neste post