ESOP

Aksjeopsjoner for startups i Norge

I dette blogginnlegget finner du alt du trenger å vite om aksjeopsjoner for startups i Norge:

 • Bakgrunnen for ordningen
 • Fordelene ved ordningen og sammeligning med standard opsjonsordning
 • Kravene som selskap og som mottaker

Dette blogginnlegget dekker spesifikt den norske opsjonsordningen for “små” oppstartsselskaper, heretter kalt startups.

Vi har et eget blogginnlegg som omhandler aksjeopsjoner generelt som du finner her. Men la oss starte med en enkel forklaring på hva en aksjeopsjon er:

En aksjeopsjon er en rett (og ingen plikt) til å kjøpe et bestemt antall aksjer i selskapet i fremtiden til en forhåndsbestemt pris.

Aksjeopsjoner er en av de vanligste aksjelønnsordningene for å insentivere ansatte

Bakgrunn for ordningen med aksjeopsjoner for startups 📖

Regjeringen forstår viktigheten av at økonomien fremmer innovasjon og entreprenørskap. Derfor må incentivordninger være på plass for å motivere for denne ønskede atferden. På grunn av dette har regjeringen innført egne gunstigere ordninger for startups.

Frem til 2018 manglet Norge en god insentivstruktur for aksjelønn i startups og vekstselskaper. Skatteregimet var ikke gunstig for bruk av aksjelønnsordninger, slik som aksjeopsjoner. Verken for bedrifter eller ansatte.

Dette har hatt en negativ effekt på oppstarts- og gründerøkosystemet ettersom folk ikke motiveres til å ta ekstra risiko. Mens gode ordninger motiverer til en atferd som øker økosystemet over tid. Dette ble først sett i Silicon Valley og senere i land som Storbritannia og i Sverige etc.

Etter mye press fra startup-miljøet i Norge for å komme opp med en løsning som gjør at startupene kan konkurrere om talenter, bestemte politikerne seg til slutt for å implementere en ordning for “små oppstartselskap” i 2018. Ordningen var fortsatt ikke særlig gunstig og var ikke særlig godt mottatt av startupmiljøet. I senere år har ordningen blitt gradvis oppdatert og en ny versjon av ordningen ble gjort gjeldende fra 01.01.2022 og denne skal være for både oppstarts- og vekstselskaper. Dette er mye bedre og en ordning som kan være effektiv for å tiltrekke, motivere og beholde talenter.

Dersom din bedrift brukte ordningen før 2022, gjelder overgangsregler. Det betyr at aksjeopsjonene som er gitt under den gamle ordningen, blir beskattet etter de nye reglene.

New call-to-action

Fordeler med den nye aksjeopsjonsordningen for startups 🌟

I henhold til normal praksis og krav til aksjeopsjonsskatt, anses enhver gevinst av aksjeopsjonen ved utøvelse som en fordel mottatt som følge av ansettelsesforholdet. Alle slike fordeler er skattepliktige som inntekt, som ofte har en høyere skattesats enn skatt på kapitalinntekt. Tidspunktet for når skatten skal betales er på utøvelsestidspunktet. I de fleste tilfellene kan dette være problematisk i startups ettersom det er ikke lett (og i noen tilfeller ikke juridisk mulig) å selge aksjer for å dekke skattekostnader.

Kort sagt, fordelen med denne nye ordningen med aksjeopsjoner for startups er lavere skattekrav for både den ansatte og selskapet og tidspunktet for når skatten skal betales (se sammenligning nedenfor).

Vi vil prøve å vise en sammenligning av dette nedenfor for den vanlige aksjeopsjonsordningen og aksjeopsjonsordningen for oppstart for å gi en bedre oversikt:

Aksjeopsjoner (normal praksis)

 • Skatt betales når aksjeopsjoner utøves.
 • Gevinsten på opsjonsfordelen (fair markedspris - utøvelsespris - aksjeopsjons kjøpspris) beskattes som inntektsskatt.
 • Gevinst etter utøvelse beskattes som kapitalinntekt
 • Selskapet må betale arbeidsgiveravgift (AGA) på aksjeopsjonsfordelen.‍

Aksjeopsjoner for startups (og vekstselskap)

 • Det skal IKKE betales skatt når aksjeopsjoner utøves.
 • Skatten betales først etter at aksjene er solgt
 • Gevinster på aksjeopsjoner beskattes som kapitalinntekt (ikke inntektsskatt).
 • Selskapet skal IKKE betale arbeidsgiveravgift (AGA) på aksjeopsjonsfordelen.‍

Krav for å være berettiget til ordningen 📑

For å være kvalifisert for ordningen for opsjoner for startups, er det visse krav som må oppfylles. De fleste av disse kravene er knyttet til selskapet, men det er også noen krav til opsjonsmottakeren og selve opsjonen. Men så lenge selskapet overholder kravene, er det ofte noen fordeler som kan utnyttes.

Vi har listet opp disse kravene nedenfor i de tre ulike kategoriene.

Du kan også sjekke om din bedrift kvalifiserer for ordningen med dette spørreskjemaet.

Krav til selskapet 🏢

Merk at kravene nedenfor gjelder for konsernet som helhet dersom et selskap er en del av et konsern.

 • Ordningen gjelder aksjeopsjoner som gir rett til å erverve aksjer i aksjeselskap/AS hjemmehørende i Norge. I tillegg gjelder ordningen tilsvarende selskaper hjemmehørende i et annet EØS-land som har begrenset skatteplikt til Norge iht. Ordningen gjelder også for et tilsvarende selskap hjemmehørende i et land utenfor EØS når selskapet er skattepliktig til Norge. De selskapet kan ikke noteres på en offentlig børs.
 • Selskapets samlede driftsinntekter og balansesum kan ikke overstige 80 millioner kroner for at selskapet skal omfattes av ordningen. Dette vilkåret må være oppfylt i nærmeste foregående inntektsår før tildeling av aksjeopsjonen.
 • Selskapets gjennomsnittlige antall årsverk siste inntektsår før tildeling av opsjonen skal være 50 eller færre. Både heltidsansatte, deltidsansatte og midlertidig ansatte som er registrert i Arbeidstakerregisteret er inkludert. Gjennomsnittlig antall årsverk kan som utgangspunkt beregnes ut fra antall ansatte ved årets begynnelse og slutt.
 • Selskapet kan ikke være eldre enn ti år på tidspunktet for tildeling av opsjonen, inkludert stiftelses- og registreringsår. Og inkludert alle år dersom selskapet ble stiftet ved fisjon/fusjon eller skattefri omdanning.
 • Offentlige organer må ha mindre enn 25 % av selskapet OG stemmeberettigede aksjer. Med offentlige organ menes organer som driver offentlig virksomhet på vegne av stat eller kommune. Eierskap gjennom statlige og kommunale selskaper omfattes også.
 • Selskapets virksomhet kan ikke drive kull- eller stålvirksomhet.
 • Maksimalt 30 prosent av bedriftens samlede lønnskostnader knyttet til en eller flere av følgende aktiviteter:a) langtidsleie av lokaler og boliger,
 • b) Juridisk rådgivning, revisjon eller regnskap,
 • c) Omsetning av eiendom eller råvarer
 • d) Virksomhet omfattet av hovedvirksomhetsområde K "Finansierings- og forsikringsvirksomhet"?
 • Selskapet skal i hovedsak drive annen virksomhet enn passiv formuesforvaltning. Aktiviteten knyttet til passiv kapitalforvaltning skal ikke overstige 10 % av den totale aktiviteten i selskapet.
 • Selskapet kan ikke ha gjeld i form av krav om tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte.
 • Selskapet kan ikke være i økonomiske vanskeligheter på tildelingstidspunktet. I følge retningslinjene anses et selskap å være i økonomiske vanskeligheter dersom minst ett av følgende forhold foreligger (forkortet versjon):
 • a) Når mer enn halvparten av selskapets tegnede kapital er forsvunnet som følge av akkumulert tap. Dette er tilfellet når det ved å trekke akkumulert tap fra reservene (og alle andre poster, som inngår i selskapets egenkapital), fremkommer et negativt akkumulert beløp som overstiger halvparten av den tegnede kapitalen.
 • b) Når virksomheten er under konkursbehandling eller oppfyller kriteriene for konkursbehandling etter anmodning fra sine kreditorer.
 • c) Når virksomheten ikke er en SMB (se nedenfor), og de siste to årene har hatt:
 • en gjeldsgrad, dvs. et forhold mellom bokført gjeld og egenkapital, på over 7,5 og
 • en EBITDA-rentedekningsgrad på mindre enn 1,0."EBITDA" betyr resultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger.
 • En bedrift regnes som en SMB når den har mindre enn 250 ansatte, har en årlig omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro eller en årlig balanse på mindre enn 43 millioner euro.

Krav til aksjeopsjonsmottaker 🧍

 • Arbeidstakeren må jobbe minst 25 timer for selskapet per uke fra tildeling til utøvelse av Aksjeopsjonen for å være omfattet av ordningen.
 • Reglene gjelder ikke for ansatte som enten alene eller sammen med en slektning eier eller kontrollerer mer enn 5 % av aksjene eller stemmene i oppstartsbedriften eller konsernet som helhet. Disse vilkårene må være oppfylt i nærmeste foregående inntektsår før tildeling av opsjonen.

Det vil si at opsjonen må holdes privat og ikke via holding selskap‍

Krav til opsjonen

 • Reglene gjelder for aksjeopsjoner tildelt etter 01.01.2022
 • Samlet markedsverdi av de underliggende aksjene som er knyttet til Aksjeopsjonene under ordningen kan på tildelingstidspunktet ikke overstige 3 millioner kroner for den enkelte ansatte. Beløpsgrensen inkluderer også tidligere tildelte opsjoner, inkludert opsjoner ervervet under den tidligere aksjeopsjonsordningen for oppstart.
 • Det enkelte selskap kan ikke tildele aksjeopsjoner med tilhørende aksjer som til sammen overstiger 60 millioner kroner basert på markedsverdien av de underliggende aksjene på de respektive tildelingstidspunktene. Dersom selskapet er en del av et konsern, gjelder grensen samlet på konsernnivå. Når grensen på 60 millioner kroner er nådd, kan selskapet ikke tildele nye opsjoner under ordningen, selv om den ansatte har innløst opsjonen, frafalt opsjonen eller opsjonen er bortfalt av andre årsaker.
 • Ordningen gjelder bare for opsjoner som innløses til aksjer i oppstartselskapet tidligst tre år, og senest ti år etter tildelingstidspunktet.
 • Den avtalte innløsningskurs kan ikke være lavere enn markedsverdien på aksjene ved tildeling.
 • Opsjonen må tildeles den ansatte personlig og være uomsettelig i hele opsjonsperioden. Dette innebærer for eksempel at opsjonen ikke kan overføres til et selskap eid av den ansatte eller overføres til andre ved arv eller gave.

Rapportering

Oppstartselskaper har rapporteringsplikt for opsjoner som tildeles og innløses etter denne ordningen, se skatteforvaltningsloven § 7-10 bokstav h

 1. Det skal ved tildeling gis opplysninger om:
 2. Selskapets navn og organisasjonsnummer
 3. Den ansattes navn og fødsels- eller d-nummer
 4. Antall opsjoner som er tildelt
 5. Dato for tildelingen
 6. Innløsningskurs og markedsverdi på de underliggende aksjene på tildelingstidspunktet.
 7. Det skal ved innløsning gis opplysninger om
 8. Selskapets navn og organisasjonsnummer
 9. Den ansattes navn og fødsels- eller d-nummer
 10. Antall innløste opsjoner
 11. Dato for tildeling og dato for innløsning av opsjonene

Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 1. februar etter inntektsåret.

Ordningen kan være effektiv, men det er dessverre ikke lett å navigere seg gjennom dette på grunn av den komplekse kravlisten. Du kan bruke vårt enkle spørreskjema for å finne ut om din bedrift er kvalifisert til å bruke denne ordningen.

Var dette nyttig og vil du ha mer? 🤔

Vi håper du syntes dette var nyttig🦸 Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om dette. Send tilbakemelding eller spørsmål til oss på hello@unlisted.ai

Hvis du ønsker å lære hvordan vi kan hjelpe deg med å implementere og administrere opsjonsorndninger eller andre aksjelønnsordninger i bedriften din, book gjerne en uforpliktende samtale med oss

Neste post
Neste post