Aksjeeierbok

Aksjeeierbok-løsninger: Hva bør du forvente og hvorfor er det viktig?

En aksjeeierbok er en oversikt som til enhver tid viser hvem som er aksjeeiere i et selskap.

Hva med fullt utvannet eierskap (Fully Diluted Cap Table) og hvorfor er det avgjørende for deg å forstå dette begrepet? Og hva med aksjeeierboken - er den nødvendig for alle bedrifter? Og hva innebærer det egentlig? Her kan spørsmålene fort hope seg opp.

Har du noen gang lurt på hvem som har tilgang til aksjeeierboken, og hva den bør inkludere? Enda viktigere, hva forventer investorer å finne i aksjeeierboken før de investerer i bedriften din?

Du er ikke alene, dette kan være forvirrende. Heldigvis for deg, vil vi I denne artikkelen se nærmere på hva en aksjeeierbok formelt sett er, hva fullt utvannet eierskap er og hva du bør se etter når du skal vurdere en digital løsning for dette. Vi avdekker hva som er viktig å vite og hvorfor det er viktig å forstå hvordan fullt utvannet eierskap er for din bedrift.

Aksjeeierboken: Ditt vindu til selskapets eierskap 🔎

La oss først snakke om aksjeeierboken. Når du har etablert din egen bedrift, er det et krav i aksjeloven om at du skal ha en aksjeeierbok – denne skal føres på en trygg måte og kan føres elektronisk. Denne boken gir deg full oversikt over hvem som eier aksjer i selskapet ditt. Dette inkluderer viktige detaljer som navn, adresse, digital adresse og fødselsdato eller foretaksnummer. Den forteller deg også hvor mange aksjer hver aksjeeier har. Har ditt selskap flere aksjeklasser? Da skal dette også spesifiseres. Denne informasjonen er viktig for deg som eier, daglig leder eller medlem av styret, og det gir deg klarhet og styring over eierskapet i selskapet ditt. (Les mer om kravene i Aksjeloven)  

Innsyn i aksjeeierboken er ikke begrenset til noen få. I utgangspunktet har alle rett til innsyn i Norske selskapers aksjeeierbok, bortsett fra aksjeeierens digitale adresse, som forblir privat.

Men det er en viktig detalj som vi må se nærmere på: Kan en aksjeeier utøve alle sine rettigheter før aksjene er registrert i aksjeeierboken? Vanligvis kan de ikke det. Aksjeeierboken må være oppdatert, og aksjeeierens rettigheter kan kun utøves når ervervet er registrert. Dette er informasjon som påvirker deg og dine rettigheter som aksjonær.  

Og forresten, investorer er også nysgjerrige på dette. Før de velger å investere i selskapet ditt vil de vite hvor mange aksjer som er i omløp og hvordan de er fordelt blant grunnleggerne, ansatte, investorer, og andre. Dette påvirker verdien av din virksomhet og dens attraktivitet for investorer. Her kommer fullt utvannet eierskap inn i bildet.


Veien til effektiv eierstyring 📈

Men hva betyr en digital aksjeeierbok for deg? Vi vet at mange bedrifter fortsatt lagrer aksjeeierboken i Word-dokumenter eller Excel-ark. Dersom du har flere eiere eller ulike eierrettigheter, vil du trenge en mer robust løsning for aksjeeierbok . Hva bør en slik løsning egentlig inneholde?

En oversikt som viser dagens aksjonærer er en ting. Men Fully Diluted Captable, eller fullt utvannet eierskap, er mer enn bare en oversikt over aksjeeierne. Det gir også innsikt i eventuelle aksjerettigheter som påvirker fremtidig eierskap, som bl.a. konvertible instrumenter og ulike aksjeincentivordninger for ansatte, eksempelvis opsjoner. Hvis alle som har slike rettigheter velger å benytte dem, vil antallet aksjer i selskapet kunne øke, og din eierandel vil endres i tråd med fordelingen av nye aksjer. Oversikt over fremtidige aksjerettigheter er altså viktig for å forstå hvordan aksjonærenes eierandel kan utvikle seg over tid.  

For å kunne vise en fullt utvannet aksjeeierbok, bør systemet funksjonalitet for administrering av aksjeincentivordninger, som er typiske for ansatte og eventuelt styret. Det bør også ha dekning for å registrere ulike investeringsinstrumenter og rettigheter ulike investorer måtte ha, eksempelvis konvertible lån.  

Har man disse modulene på plass, sitter man med en fullstendig digital oversikt av eierskapet, inklusiv juridiske bestemmelser som påvirker fordeling av eierskapet over tid basert på ulike parametere. Dette setter ledelsen og styret i god stand til å ta viktige beslutninger relatert til eierskapet i selskapet.

Et annen fordelaktig element av en fullstendig aksjeeierbok er muligheten til å ha en komplett transaksjonslogg over historiske aksjetransaksjoner. Desto bedre er det om alle disse transaksjonene er både loggført og knyttet til relevant dokumentasjon (underliggende avtaler) i et dokumentregister. Nyttig i for eksempel en due diligence prosess eller i dialog med regnskapsfører og revisor i forbindelse med rapportering.  

Det leder oss til viktigheten av å kunne ha en effektiv tilgangsstyring, for å gi rett nivå av innsikt til ulike interessenter. Enten om det er advokater, nye investorer, styret, regnskapsfører, revisor, ansatte og eksisterende eiere. Dette gir god mulighet til å ha en «felles sannhet» for alle, slik at man unngår at det sirkuleres ulike Word- eller Excel filer som både raskt blir utdaterte, er mangelfulle og som har stor risiko for individuelle feil og som kan føre til store avvik for rettighetshavere.  

Samlet sett fører alt dette til mer effektivt arbeid med aksjeeierboken og tid spart for CEO og CFO.

I tillegg til fordelene listet over, kan det også nevnes at det har en utsatt negativ kost med å ikke føre en løpende og god oversikt. Dersom det er gjennomført aksjetransaksjoner og andre avtaler uten oppdatering i en fullstendig aksjeeierbok, kan det ta tid og bli kostbart å få advokater, revisorer eller andre til å rydde opp i aksjonærregisteret for å lage en fullstendig aksjeeierbok. I forkant av emisjoner må en ha en skikkelig aksjonær- og avtaleoversikt. Med god orden er det lettere å jobbe målrettet og effektivt med ny emisjon.

Håndtering av eierskap er kompleks. Det involverer mange krevende prosesser og det blir brukt vanskelig terminologi. Det fører til at dette ofte blir outsourcet til tredjeparter, ofte advokater. Da påløper det raskt store kostnader. Det er også ulike bestemmelser fra land til land som eksempelvis påvirker ulike løsninger, skatt og rapportering. Et system bør derfor ha tilstrekkelig pressestøtte og forklaringer av disse begrepene, samt være tilpasset lokal lovgivning. Da kan bedriftsledere enkelt få kontroll på dette selv på en effektiv og trygg måte.

Unlisted er et norsk selskap som tilbyr en praktisk løsning som har støtte for alle disse nevnte elementene som gir bedriftsledere full kontroll – enkelt og effektivt. Den viser fullt utvannet eierskap og prosentvis fordeling av ulike eiergrupper. Dette gir bedriftsledere klarhet og oversikt som gjør det enklere å ta beslutninger

Les mer her:  https://www.unlisted.ai/eierskapsportalen  

Hva med offentlige registre? 📑

I dag finnes det ingen offentlige registre som har sanntids oppdatering av aksjeeierboken. . En gang i året må selskaper rapportere sitt aksjeregister til skattemyndighetene. Selskapet rapporterer hvem som er eiere og hvilke transaksjoner som er gjennomført foregående år. Registeret er potensielt sett utdatert dagen etter det rapporteres. Da både lønner det seg, og det er lovpålagt, å ha fortløpende god oversikt over dette i et eget system.

En oversikt over eierskap i norske bedrifter er viktig informasjon. Dette har fått ekstra fokus i media gjennom 2023, på grunn av hendelser rundt politikere og spørsmål i forbindelse med habilitet.  Nå jobber Brønnøysundregistrene med en løsning som gjør det enklere for deg å rapportere og dele informasjon om aksjeeierboken i sanntid, som er avhengig av digitale løsninger lik det Unlisted tilbyr. Unlisted deltar i prosjektet med Brønnøysundregistrene, og vil dermed være klar med integrasjon mot det nye registeret så fort det blir lansert.  


Oppsummering

Det er et lovkrav om å a ha en løpende oppdatert aksjeeierbok, samt rapportere på ulike hendelser på ulike tidspunkt.  

For å kunne ha full oversikt til å ta gode beslutninger, forenkle administrasjon og rapportering bør man kunne ha et system som tilbyr mer enn en oversikt over aksjeeierne. Den bør kunne støtte alt som det er behov for å rapportere til ulike parter. Den bør dermed også ha støtte for å vise en fullt utvannet aksjeeierbok.

En fullt utvannet aksjeeierbok gir deg innsikt i fremtidig aksjefordeling og hvordan din eierandel kan endre seg over tid basert på alle utstede aksjerettigheter.  

Disse to elementene, sammen, danner grunnlaget for god oversikt over dagens situasjon og ulike framtidsscenarier.  


Ønsker du oversikt og kontroll over eierskap i din bedrift? Er du fortsatt litt usikker på hvordan du bør gå fram, er vi her for å hjelpe deg.

New call-to-action
Neste post
Neste post