ESOP

Forskjellen mellom aksjer (RSA) og opsjoner

I dette blogginnlegget vil vi sammenligne to av de mest brukte aksjelønnsordningene og hvordan de skiller seg fra hverandre.

Først vil vi starte med en kort beskrivelse av disse to programmene som vi vil sammenligne i dette innlegget:

 • Restricted Stock Awards (RSA): På norsk er dette ofte kalt bundne aksjer eller aksjer med restriksjoner. Dette er en umiddelbar aksjetildeling, der aksjene er knyttet opp til visse opptjeningsbetingelser.
 • Aksjeopsjoner: En aksjeopsjon gir mottakeren en rett, men ingen plikt til å kjøpe et bestemt antall aksjer i selskapet i fremtiden til en forhåndsbestemt pris.

La oss nå undersøke de ulike forskjellene mellom disse to strukturene:

Aksjonær 👫

 • Restricted Stock Awards (RSA): Mottakeren eier faktiske aksjer og er dermed aksjonær fra tildelingstidspunktet.
 • Opsjoner: Mottaker eier ikke aksjer og er ikke aksjonær før opptjeningsvilkårene er oppfylt og opsjonsinnehaver velger å utøve opsjonen til aksjer.‍

Stemmerettigheter 🗳

 • Restricted Stock Awards (RSA): Gir stemmerett fra tildelingsdato (gitt at aksjene som eies har stemmerett)
 • Opsjoner: Ingen stemmerett (inntil utøvelse av opsjoner)‍

Utbytte 💰

 • Restricted Stock Awards (RSA): Har rett til utbytte ((gitt at aksjene som eies har utbytterett)
 • Opsjoner: Ingen rett på utbytte (inntil utøvelse av opsjoner)‍

Kostnad💸

 • Restricted Stock Awards (RSA): Det er vanligvis en kjøpskostnad for aksjene. Men selskapet kan velge å enten tilby RSA gratis eller til en rabattert pris.
 • Opsjoner: Det er vanligvis ingen kostnader ved å motta aksjeopsjonen. Det er en kostnad ved å utøve aksjeopsjonen til aksjer etter at opptjeningsbetingelsene er oppfylt. Dette kalles innløsningskurs eller utøvelseskurs og settes av selskapet på tidspunktet for utstedelse av aksjeopsjonen. Det er ulike prinsipper for fastsettelse av pris. Merk at det finnes spesifikke krav for opsjonsordning for startups‍

Skatt 🧾

Tommelfingerregelen for beskatning i Norge er at dersom arbeidstakeren mottar noen fordel som følge av ansettelsesforholdet, skal fordelen beskattes med inntektsskatt og bedriften må i tillegg betale arbeidsgiveravgift (AGA).

 • Restricted Stock Awards (RSA):
 • Dersom den ansatte betaler markedspris for aksjene, er det ingen umiddelbare skattekrav når aksjene erverves.
 • Dersom arbeidsgiveren får utdelt aksjene eller får kjøpt disse med rabatt, utløses det et umiddelbart skattekrav. Skatten beregnes ut i fra forskjellen mellom markedsverdi og faktisk pris og skattlegges som inntektsskatt.
 • Eventuell senere gevinst/tap ved salg av aksjene er skattepliktig i henhold til kapitallinntekt. Dersom aksjene eies i et holdingselskap kan dette komme inn under fritaksmetoden.
 • Opsjoner:
 • Det utløses ingen skatt ved tildelingstidspunktet.
 • Først når aksjeopsjonen utøves til aksjer, utløses et skattekrav. Den ansatte må betale inntektsskatt som beregnes av: Rettferdig markedspris ved utøvelse - Total utøvelseskostnad - opsjonens kjøpskostnad (siste er vanligvis null). Eventuell senere gevinst/tap er skattepliktig i henhold kapitalinntekt
 • Dersom bedriften, opsjonsmottakeren og opsjonen kvalifiserer i henhold til opsjonsordningen som ble innført 01.01.2022 (se dette blogginnlegget), er skattebetingelsene mer fordelaktige: Det skal da ikke betales skatt før etter at aksjene er realisert. Bedriften trenger i dette tilfelle heller ikke betale arbeidsgiveravgift (AGA).

Risiko 📈

 • Restricted Stock Awards (RSA): Siden aksjene kjøpes eller eies, har eieren påtatt seg en økonomisk risiko ettersom aksjekursen kan synke.
 • Opsjoner: Opsjoner anses i utgangspunktet som risikofritt (frem til utøvelse av opsjonen). Etter utøvelsestidspunktet er mottaker eksponert for utøvelseskostnaden som kan være større enn avkastningen dersom verdien på aksjene synker under dette.‍

Betingelser

💡 Det er normalt at aksje-og opsjonsprogrammer kommer med visse betingelser. Det mest normale og sentrale i slike program er opptjeningsbetingelsene mottakeren må oppfylle for at mottakeren skal få rett til aksjene. Dette fungerer ofte likt for alle de dekkede ESOP-typene. Vi vil dekke flere av disse i et eget blogginnlegg. Men under har vi uthevet de btilleggsetingelsene man ofte ser i opsjonsprogram:

 • Utøvelsespris: Prisen som skal betales per aksje ved utøvelse av opsjonene
 • Utløpsperiode: Når aksjeopsjonen utløper
 • Utøvelsesklausul etter oppsigelse: Hvor lang tid den ansatte har på seg til å bestemme om han/hun ønsker å utøve de opptjente aksjeopsjonene etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Det kan være ulike årsaker til at en ansatt slutter i selskapet. Ulike årsaker kan føre til ulike utøvelsesintervaller etter oppsigelse.‍

Var dette nyttig og vil du ha mer?

Vi håper du syntes dette var nyttig🦸 Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om dette. Send tilbakemelding eller spørsmål til oss på hello@unlisted.ai

Hvis du ønsker å lære hvordan vi kan hjelpe deg med å implementere og administrere  aksjelønnsordninger i bedriften din, book gjerne en uforpliktende samtale med oss

New call-to-action
Neste post
Neste post