ESOP

Hva er Restricted Stock Units (RSU)?

Restricted Stock Units (RSU) er en aksjelønnsordning der mottakeren har rett på å motta gratis aksjer en gang i fremtiden etter å ha oppfylt visse opptjeningsbetingelser. Se mer nedenfor

En RSU-holder anses med andre ord ikke som en aksjonær før RSU-en er opptjent og er gjort opp i aksjer i selskapet. Dette betyr at RSU-innehaveren ikke har noen stemmerett eller rett til å motta utbytte

Dette er en alternativ måte å gi eierincentiver til ansatte i bedrifter på. Også her tjener opptjeningsperioden til å motivere den ansatte til å bli lenger i selskapet. Dersom den ansatte bestemmer seg for å slutte før opptjeningsperioden utløper, mister den ansatte retten til å motta disse aksjene. Dette tjener til å beskytte selskapet og forhindre at det ender opp med det som ofte kalles «dead equity» og en ødelagt aksjeeierbok (cap table) som kan forårsake både frustrasjon og gjøre det vanskelig å skaffe ekstern investorkapital.

Hvordan fungerer RSU? 🤝

Når en mottaker får tildelt en RSU, må han/hun bestemme om han/hun ønsker å akseptere eller avslå tilskuddet. Mottaker må innfri opptjeningsbetingelsene før RSU´ene kan gjøres opp i aksjer. Perioden kalles ofte opptjeningsperioden.

Det er to hovedtyper av opptjening (vesting); tidsbasert opptjening eller ytelse / betinget opptjening. Den vanligste typen opptjening i selskaper i tidlig fase er tidsbasert opptjening. Dersom den ansatte skulle forlate selskapet før opptjeningsperioden utløper, mister mottaker retten til å motta de gratis aksjene. Det er også normalt at RSUs vester gradvis i løpet av opptjeningsperioden.

La oss illustrere dette med et eksempel: Hvis en ansatt får RSU med en opptjeningstid på 4 år med gradvis opptjening hvert kvartal, må den ansatte jobbe 4 år for å få rett til å gjøre opp alle RSU´ene. Dersom den ansatte skulle slutte i selskapet etter ett år, har han/hun opptjent rett til å beholde de opptjente RSU´ene dersom ingen andre klausuler sier noe annet (1/4 av de tildelte RSU´ene). Grafen under viser også at planen har en terskel (cliff) på 12 måneder der ingenting er opptjent før etter denne tiden.

The graph of the release schedule

Skattemessige hensyn 🧾

 • Siden mottakeren ikke tar noen risiko og mottar aksjen gratis, betraktes dette vanligvis som en fordel og beskattes som inntektsskatt når RSU´ene gjøres om til aksjer. Altså ikke på tildelingstidspunktet.
 • Kun for bedriften: Bedriften er pålagt å betale arbeidsgiveravgift for dette beløpet.‍

Fordeler med RSU 👍

 • Ingen kostnad: Det er ingen kostnad for å motta RSU-er. Og aksjer mottas uten kostnad når de er opptjent.
 • Ingen innledende risiko: RSU-mottakeren trenger ikke å betale noe på tildelingsdatoen og bærer derfor ingen innledende risiko for tap. Etter opptjening må skattekostnaden vurderes.
 • For selskaper: Færre faktiske aksjonærer å rapportere til, samle stemmer fra og så videre.‍

Ulemper med RSU 👎

 • Aksjonær: RSU-innehaveren blir ikke aksjonær før RSU er opptjent og er gjort opp
 • RSU-innehaveren har ingen stemmerett
 • RSU-innehaveren har ikke rett til utbytte
 • Skatt: Alle gevinster beskattes som inntektsskatt. Dette er normalt sett høyere enn skatt på kapitalinntekt
 • Bedriften er pålagt å betale arbeidsgiveravgift for den ansette fordelen.
 • Cash squeeze: Når RSU blir omgjort til aksjer, må mottaker betale inntektsskatt. Hvis aksjene ikke er likvide (lett salgbare) på opptjeningstidspunktet, kan mottakeren få et stort skattekrav som de ikke nødvendigvis har fri kapital til å betale. Dette er typisk en utfordring i private bedrifter.‍

To typer “Restricted Stocks”

Restricted Stock Awards (RSA) må ikke forveksles med Restricted Stock Units (RSU). Forskjellen er at med RSA eier mottakeren aksjen (med restriksjoner) fra tildelingsdatoen, mens RSU er et løfte om å motta aksjer i fremtiden (etter opptjening) uten kostnad.

Var dette nyttig og vil du ha mer?

Vi håper du syntes dette var nyttig🦸 Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om dette. Send tilbakemelding eller spørsmål til oss på hello@unlisted.ai

Hvis du ønsker å lære hvordan vi kan hjelpe deg med å implementere og administrere  aksjelønnsordninger i bedriften din, book gjerne en uforpliktende samtale med oss

Neste post
Neste post