ESOP

Hva er Restricted Stock Awards (RSA)?

I dette blogginnlegget finner du alt du trenger å vite om Restricted Stock Awards (RSA):

 • Hvordan fungerer RSA
 • Skattemessige hensyn
 • Fordeler
 • Ulemper

Restricted Stock Awards (RSA) er et begrep som er coinet i Silicon Valley ettersom det er en sentral del av deres venture building playbook. I Norge omtaler man gjerne dette som bundne aksjer eller aksjer med restriksjoner. For enkelthetens skyld omtaler vi dette som RSA.

RSA er en populær måte å gi incentiver til tidlige ansatte i bedrifter. Det betyr tildeling av selskapets aksjer som har visse restriksjoner ettersom den ansatte fortsatt må opptjene retten til å beholde aksjene etter at de er utstedt. Dette motiverer den ansatte til å bli lenger i selskapet.

RSA brukes ofte av unge bedrifter og er en viktig del av kompensasjonsstrukturen, slik at kontantkompensasjon kan holdes på et lavere nivå i de tidlige dagene når kontanter ofte er en knapphet. Den ansatte kompenseres og motiveres av en potensiell betydelig gevinst dersom aksjekursen stiger over tid.

RSA kan dermed sammenlignes med en investering i selskapet, hvor mottaker er en ansatt som fikk mulighet til å kjøpe aksjer til en gunstig pris. Imidlertid må de ansatte returnere de uopptjente aksjene hvis de slutter tidlig eller ikke har oppnådd kriteriene for å beholde aksjene. Dette bidrar til å beskytte selskapet og forhindre at det ender opp med det som ofte kalles «dead equity» og en “ødelagt” aksjeeierbok (cap table) som kan forårsake frustrasjon og gjøre det vanskelig å skaffe ekstern kapital.

Hvordan fungerer RSA? 🤝

Når en ansatt er tildelt (tilbudt) en Restricted Stock Award, må den ansatte bestemme om han vil godta eller avslå tilskuddet

Aksjene kan i prinsippet gis gratis, mener prises i de fleste tilfeller. Siden dette instrumentet oftest brukes i en bedrifts tidlige dager, kan prisen være svært gunstig. Selv etter å ha tatt eksterne investeringer hvis dette gjøres med en konvertibel struktur. Dette vil bli dekket i mer detalj i et annet blogginnlegg

Etter å ha akseptert et tilskudd og gitt betaling (hvis aktuelt) må den ansatte vente til tilskuddet er opptjent før restriksjonene oppheves. Tiden der aksjene er underlagt restriksjoner kalles ofte opptjeningstid.

Det er to hovedtyper av opptjening (vesting); tidsbasert opptjening eller milepæl basert opptjening. Den vanligste typen opptjening i selskaper i tidlig fase er tidsbasert opptjening. Dersom den ansatte skulle slutte i selskapet før opptjeningsperioden utløper, har selskapet rett til å kjøpe tilbake de uopptjente aksjene til samme pris som den ansatte kjøpte aksjene for. Det er også normalt at aksjene opptjenes gradvis i løpet av opptjeningsperioden.

La oss illustrere dette med et eksempel: Dersom en ansatt får RSA med en opptjeningstid på 4 år med gradvis opptjening hvert kvartal, må den ansatte jobbe 4 år for å få rett til å beholde alle aksjene. Dersom den ansatte skulle slutte i selskapet etter ett år, har han/hun opptjent rett til å beholde de opptjente aksjene (1/4 av de tildelte aksjene). Grafen under viser også at planen har en terskel (cliff) på 12 måneder der ingenting er opptjent før etter denne tiden.

Graph of the release schedule

Skattemessige hensyn 🧾

 • Hvis RSA gis uten kostnad, regnes dette som en fordel vunnet ved arbeidsforhold og beskattes deretter umiddelbart som normal inntektsskatt.
 • Hvis RSA er tilbudt med aksjekurs under rettferdig markedspris, så blir differansen mellom markedspris og betalt pris bli skattelagt etter samme prinsipp som over.
 • Hvis RSA kjøpes til rettferdig markedspris, gjelder ingen umiddelbar skatt
 • Eventuelle potensielle gevinster på aksjene beskattes som kapitalinntekt (vanligvis lavere enn vanlig inntektsskatt).
 • Dersom aksjene eier i et holdingselskap, kan eventuell gevinst komme inn under fritaksmetoden.
 • Kun for bedrifter: Dersom RSA gis uten pris eller med rabatt, er bedriften pålagt å betale arbeidsgiveravgift der det er aktuelt (Arbeidsgiveravgift i Norge)‍

Fordeler med RSA 👍

 • Aksjonær: Du mottar og eier aksjene på tildelingsdagen (dag 1)
 • Stemmerett: Når du er aksjonær har du stort sett stemmerett
 • Utbytte: Når du er aksjonær har du generelt rett til utbytte
 • Redusert skatt: Vanligvis redusert skatt (se over)
 • Utsatt skatt: Dersom aksjene kjøpes til markedspris får man ikke skattekrav før en eventuell gevinst er realisert, til motsetning til grunnprinsippet for opsjoner.
 • Gunstig pris: Du kan kanskje kjøpe aksjen til en gunstig pris ved starten av selskapet‍

Ulemper med RSA 👎

 • Øyeblikkelig betaling: Hvis RSA har en kjøpesum, må denne betales på tildelingsdatoen
 • Hvis RSA gis uten pris eller med rabatt, utløser dette et øyeblikkelig skattekrav for mottakeren. Og siden aksjen er restriksjon kan ikke denne selges for å dekke skattekostnadene.
 • Risiko: Siden mottaker må betale innskuddet når aksjene erverves, er det risiko for tap av kapital dersom selskapet mislykkes
 • Kun for bedrifter: Dersom RSA gis gratis eller med rabatt, er bedriften pålagt å betale arbeidsgiveravgift der det er aktuelt (Arbeidsgiveravgift i Norge)‍

To typer “Restricted Stocks”

Restricted Stock Awards (RSA) må ikke forveksles med Restricted Stock Units (RSU). Forskjellen er at RSU er et løfte om å motta aksjer i fremtiden (etter opptjening) uten kostnad. Spesielle skattemessige hensyn gjør seg i så fall gjeldende. Du kan lese mer om Restricted Stock Units i dette blogginnlegget.

Var dette nyttig og vil du ha mer?

Vi håper du syntes dette var nyttig🦸 Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om blogginnlegget. Send tilbakemelding eller spørsmål til oss på hello@unlisted.ai

Hvis du ønsker å lære hvordan vi kan hjelpe deg med å implementere og administrere  aksjelønnsordninger i bedriften din, book gjerne en uforpliktende samtale med oss

Neste post
Neste post